Vyhlásenie o ochrane údajov

(09.08.2022)

Ochrana údajov je dôležitá požiadavka spoločnosti Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxembursko (ďalej len „Interdate S.A.“). Preto sa spracovanie údajov našich zákazníkov vykonáva výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje získavame a spracúvame, keď nám tieto údaje poskytnete k dispozícii v rámci registrácie na našej webstránke pre používanie služby C-Date (ďalej len „C-Date“) alebo v rámci kontaktného formulára a keď na základe Vami udeleného súhlasu máme oprávnenie na ich získavanie, používanie a spracovanie.  

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Rozlišujeme medzi osobnými údajmi v rámci bezplatného profilu a prémiového členstva.  

Bezplatné profily

Pri bezplatnej registrácii získavame a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Hlavné údaje: Prezývka, e-mailová adresa, heslo, pohlavie, hľadané pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav

Osobné vlastnosti: Charakterové vlastnosti, výška, farba očí a vlasov, dĺžka vlasov, postava, etnická príslušnosť, povolanie, vzdelanie, vzťah k pitiu a fajčeniu, telesné šperky, sexuálne záľuby, erotický typ (pomocou obrázkov zvolených užívateľom)

Vyhľadávaný profil a ďalšie údaje: Krajina, región, okres / mesto, PSČ, osobná správa pre pozdravenie, profilové obrázky

Údaje o Vašich transakciách: ID zákazníka, správy, dátum prvej registrácie, aktivita na našej webstránke, spôsob prístupu (mobil/desktop), interný sledovací kód, dátum a čas prístupu, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa, ID zariadenia, mobilný operátor  

Prémiové členstvo

V rámci prémiového členstva získavame navyše:

Bydlisko, krstné meno a priezvisko, telefónne číslo a platobné údaje. Údaje o kreditných kartách odovzdávame cez bezpečné pripojenie našim zmluvným poskytovateľom platobných služieb a ukladáme ich len anonymizovaným spôsobom.

 

Účel spracovania údajov

Hore uvedené osobné údaje používame na nasledujúce účely:

- Poskytovanie Vami požadovaných služieb a Vami požadovaných zákazníckych služieb;

- Odpovedanie na otázky zákazníkov a komunikácia s tými, ktorí otázky robia;

- Realizácia a správa obchodného vzťahu medzi nami a Vami; napr. na uskutočnenie prípravy služieb, inkasovania platieb, zúčtovanie a inkaso pohľadávok a na účtovné účely;

- Kontrola zákazníckej komunikácie medzi zákazníkmi a pracovníkmi služieb zákazníkom;

- Informácie o nových resp. doplnkových produktoch od Interdate S.A., a spolupracujúcich partnerov spoločnosti Interdate S.A., a na prípravu newslettra;

- Uskutočnenie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní a analýz trhu;

- Dodržiavanie právnych požiadaviek (napr. daňovo a obchodno-právnych povinností na archiváciu);

- Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov a služieb a našich webstránok formou zabránenia a odhalenia bezpečnostných rizík, podvodného správania a iných trestných zaobchádzaní, resp. zaobchádzaní vykonávaných za účelom poškodenia, ako aj analýzou obsahu;

- Urovnanie sporov, plnenie existujúcich zmlúv a ich uplatnenie, výkon a obrana právnych nárokov.

Spracovanie osobných údajov slúži na dosiahnutie hore uvedených účelov, vrátane potrebnej realizácie (zmluvného) obchodného vzťahu s Vami. Ak to nie je výslovne uvedené ináč, právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 (1) (b) a (f) nariadenia o ochrane údajov alebo Váš výslovne udelený súhlas podľa článku 6 (1) (a) nariadenia o ochrane údajov.

V prípade, že by sa vyššie uvedené údaje mali ďalej spracovávať na iný než pôvodný účel získavania, máme povinnosť Vás o tom informovať pred ďalším spracovaním a takisto o každom novom účele. Touto cestou máte možnosť nesúhlasiť so spracovaním Vašich údajov na iný účel.

 

Odovzdávanie údajov

Všetky údaje, ktoré nám odovzdáte, budú spracované dôverne. Vaše osobné údaje sa nebudú predávať tretím osobám.

Vaše údaje nebudú spravidla poskytnuté na použitie tretím osobám, okrem prípadov, keď ste nám na to vyjadrili svoj súhlas, resp. ak sme zo zákona oprávnení a/alebo povinní odovzdať tieto údaje.

V právne povolenej a potrebnej miere odovzdávame osobné údaje súdom, daňovým úradom a dozorným úradom len pre dodržanie platných právnych predpisov alebo pre uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Vykonáme všetky opatrenia na zabezpečenie vhodných a primeraných záruk na ochranu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ to bude potrebné na poskytnutie služieb, Vaše osobné údaje odovzdáme na vyššie uvedené účely nasledujúcim spoločnostiam, resp. kategóriám spoločností:

insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Mníchov, Nemecko. Náš poskytovateľ zodpovedá za prevádzku našej platformy, rozvoj softvéru, službu zákazníkov a za marketing a rozposielanie newslettrov.

Poskytovateľ platobnej služby, nadobúdateľ/vykonávajúce banky za účelom realizácie platieb.

V prípade nezaplatenia spoločnosti pre výber pohľadávok na ochranu svojich obchodných záujmov.

Spolupracujúcim partnerom / marketingovým partnerom a partnerom pre rozposielanie newslettra e-mailom.

Údaje sa môžu odovzdať špecializovaným poskytovateľom služieb pre zamedzenie resp. potlačenie prípadov zneužitia prostredníctvom zákazníkov a/alebo tretích osôb.

Poskytovateľ služieb IT na ukladanie údajov v rámci EÚ.

Prenos údajov poskytovateľom služieb do krajín tretej strany sa uskutoční iba vtedy, ak si to vyžaduje daný účel. Prenos údajov prebehne v súlade so všetkými štandardnými zmluvnými klauzulami EÚ a ďalšími zárukami na ochranu údajov. Toto zaručuje, že údaje budú spracovávané v súlade so všetkými nariadeniami o ochrane údajov, aj keby boli ďalej spracované v krajine tretej strany (napríklad v USA).

Doba trvania uloženia

Pokiaľ nie je pri získavaní (napr. v rámci vyhlásenia o súhlase) uvedená žiadna výslovná doba trvania uloženia, osobné údaje sa vymažú ihneď, ako nie sú viac potrebné na plnenie účelu uloženia, okrem prípadov, keď vymazanie odporuje zákonným povinnostiam o archivácii (napr. obchodné a daňovo-právne povinnosti archivácie).

 

Zabezpečenie údajov

Vykonáme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov, ktoré ukladáme a spracovávame v našej spoločnosti, proti manipuláciám, strate dôvernosti, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia našej spoločnosti sa budú nepretržite zlepšovať podľa technologického rozvoja.

 

Práva dotknutého: Právo na informácie, oprávnenie, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, právo odporu a právo na prenosnosť údajov

Na vyžiadanie Vám písomne podľa platných právnych predpisov oznámime, či resp. ktoré osobné údaje máme uložené v našej spoločnosti. Ak ste sám zaregistrovaný ako používateľ, poskytujeme Vám možnosť si svoje údaje sám pozrieť a v prípade potreby ich upraviť alebo vymazať. Ak by aj napriek snahám našej spoločnosti o zabezpečenie a správnosti údajov došlo k uloženiu nesprávnych informácií a Vy ako používateľ nedokážete svoje údaje opraviť, na základe Vašej žiadosti vykonáme nápravu.

Máte takisto právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov našou spoločnosťou. Okrem toho môžete požadovať, aby ste údaje, ktoré ste poskytli našej spoločnosti, dostali v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na stroji. Môžete takisto nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov našou spoločnosťou.

Okrem toho máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými lehotami na archiváciu. Údaje mažeme vtedy, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a spracovávali, resp. keď stiahnete svoj udelený súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ na ďalšie spracovanie Vašich údajov. Tieto údaje okrem toho vymažeme, keď ich spracovanie bolo z nám neznámych dôvodov nezákonné, resp. ste podali nesúhlas so spracovaním a neexistujú žiadne prednostné oprávnené záujmy na spracovanie. Vaše údaje budú vymazané aj vtedy, keď sme tak povinní konať podľa zákona. Náš podnik zaviedol aj technické opatrenia, aby Vašu žiadosť o vymazanie resp. oprávnenie oznámil všetkým príjemcom Vašich údajov. To platí len pre prípad, keď sme tieto údaje zverejnili resp. uverejnili. Vymazať sa majú všetky odkazy na Vaše osobné údaje a všetky kópie a replikácie Vašich osobných údajov.

Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov, máte vždy právo zrušiť súhlas s účinkom do budúcnosti. Zrušením súhlasu sa spracovanie údajov pre minulosť nestane nezákonným.

Prenos údajov našej spoločnosti sa deje na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sú však potrebné pre ďalšie uzatváranie zmlúv resp. na zodpovedanie Vašich otázok. V prípade, že si svoje údaje neprajete oznámiť, za daných okolností sa nemôže zmluva uskutočniť, resp. Vaše otázky nebudú zodpovedané. Poskytnutie údajov je potrebné pre uzatvorenie zmluvy.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov v našej spoločnosti sú:

ochrana@c-date.sk alebo poštou na adresu

Interdate S.A.

C-Date osoba poverená ochranou údajov

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxembursko

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom úrade pre dozor nad ochranou údajov o spracovaní údajov našou spoločnosťou.

Úrad pre dozor nad ochranou údajov pre našu spoločnosť je:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Vy ako dotknutá osoba máte možnosť obrátiť sa aj na miestny úrad pred dozor nad ochranou údajov vo Vašej krajine: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Newsletter

Pri prihlásení na odber newslettra našej spoločnosti sa Vami zadané údaje použijú výlučne na tento účel.

Na účinnú registráciu je potrebné meno a platná e-mailová adresa. Za týmto účelom je Vaše prihlásenie na odber newslettra zaznamenané. Údaje sa použijú výlučne na rozposielanie newslettra.

Svoj súhlas s uložením Vašich údajov a ich použitím na odosielanie newslettra môžete kedykoľvek odvolať. V každom newslettri na to nájdete príslušný odkaz. Okrem toho môžete newsletter odhlásiť aj priamo e-mailom na adrese ochrana@c-date.sk alebo poštou na nasledujúcej adrese:

Interdate S.A.

C-Date Služba zákazníkom

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxembursko  

Údaje protokolu

Keď navštívite domovskú stránku našej spoločnosti, Váš internetový prehliadač prenáša z technických dôvodov automaticky nasledujúce údaje (ďalej len „údaje protokolu“) na webový server našej spoločnosti, ktoré naša spoločnosti zaznamená do súborov denníka:

- dátum a čas prístupu, URL odkazujúcej webstránky, vyvolaný súbor, množstvo prenesených údajov, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa, názov domény Vášho internetového providera

Ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vykonávať žiadne závery o fyzickej osobe. Tieto informácie sú technicky potrebné pre správne zobrazenie Vami požadovaného obsahu webstránky a nutne vznikajú pri používaní internetových ponúk. Údaje protokolu sa vyhodnotia na čisto štatistické účely, aby sa optimalizoval výstup našej spoločnosti na internete a za ním stojaca technika, a následne na to sa vymažú.

Údaje protokolu sa uložia oddelene od ostatných údajov, ktoré naša spoločnosť získa v rámci používania.

 

Pseudonymizované alebo anonymizované používateľské profily

Spoločnosť C-Date necháva vykonávať analýzy o správaní zákazníkov v rámci používania služieb spoločnosti C-Date a na tento účel vytvára anonymizované alebo pseudonymizované používateľské profily. Vyhodnocovanie používateľských profilov sa nevykonáva vo vzťahu k osobe, ale anonymizovane resp. pseudonymizovane. Analýza slúži na účely zlepšovania našej služby.

 

Analýzy založené na sledovaní, remarketingové nástroje

Pre neustále zlepšovanie a optimalizáciu našej ponuky používame tzv. sledovacie technológie.

Google Analytics:

C-Date používa aj Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači zákazníka, aby umožnili analýzu zákazníkovho používania webstránky. Informácie získané cez súbor cookie o používaní tejto webstránky (vrátane IP adresy) sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie zákazníkovho používania webstránky a na zostavenie analýz o aktivitách na webstránke pre prevádzkovateľa webstránok a na vytvorenie ďalších služieb súvisiacich s používaním webstránok a internetu. Google v prípade potreby prenesie tieto informácie aj tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje na základe zákazky od Google. Google v žiadnom prípade nespojí IP adresy zákazníkov s inými údajmi spoločnosti Google. Zákazník má právo zabrániť inštalácii týchto súborov cookie prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača, bude však upozornený na to, že v takom prípade sa možno nebudú môcť používať všetky funkcie webstránky v ich plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním získaných údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel. Bližšie informácie o Google Analytics a ochrane dát nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naša analýza používateľov používa službu Universal Analytics. To nám umožňuje získať informácie o používaní našich ponúk na rôznych zariadeniach („Cross Device“). Pomocou technológie cookie používame pseudonymové ID používateľa, ktorá neobsahuje žiadne osobné údaje a neposiela údaje spoločnosti Google. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom pluginu prehliadača Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Toto zrušenie sa musí vykonať vo všetkých systémoch, ktoré používate, napríklad v inom prehliadači alebo v mobilnom zariadení. Viac informácií o službe Universal Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Aktivované sú nasledujúce reklamné funkcie služby Google Analytics:

Tieto reklamné funkcie umožňujú službe Google Analytics zhromažďovať údaje o Vašej návštevnosti prostredníctvom súborov cookie služby Google (ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.google.com/policies/technologies/types/) a identifikátorov, a to okrem údajov zozbieraných prostredníctvom implementácie štandardnej služby Google Analytics.

Google Adsense:

C-Date používa aj Google Adsense, čo je služba na integrovanie zobrazení reklamy od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Adsense používa tzv. súbory cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači zákazníka, aby umožnili analýzu zákazníkovho používania webstránky. Google AdSense používa aj takzvané webové signály (neviditeľné grafiky). Cez tieto webové signály sa dajú vyhodnocovať informácie ako aktivita návštevníkov na týchto stránkach. Informácie získané cez súbory cookie a webové signály o používaní tejto webstránky (vrátane IP adresy) a dodávke reklamných formátov sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Tieto informácie môže Google odovdzať svojím zmluvným partnerom. Google však nebude spájať IP adresu zákazníka s inými uloženými údajmi zákazníka. Zákazník má právo zabrániť inštalácii týchto súborov cookie prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača, bude však upozornený na to, že v takom prípade sa možno nebudú môcť používať všetky funkcie webstránky v ich plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním získaných údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Google Doubleclick:

C-Date používa aj Google Doubleclick, čo je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Doubleclick používa takzvané súbory cookies, aby zákazníkovi prezentovala zobrazenie reklamy, ktorá je preňho relevantná. Prehliadaču zákazníka sa pri tom pridelí pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby sa skontrolovalo, ktoré reklamy sa ukázali v jeho prehliadači a ktoré reklamy boli otvorené. Súbory Cookies neobsahujú žiadne osobné informácie. Používanie súborov DoubleClick cookies umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webstránkam iba zapínanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našich alebo iných webstránkach na internete.

Informácie získané cez súbor cookie sa prenesú na vyhodnotenie na server Google a tam sa uložia. Prenos údajov od spoločnosti Google tretím osobám sa uskutočňuje len na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracovania údajov zákazky. Google v žiadnom prípade nespojí údaje zákazníkov s inými údajmi spoločnosti, ktoré zaznamenal Google. Zákazník má právo zabrániť inštalácii týchto súborov cookie prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača, bude však upozornený na to, že v takom prípade sa možno nebudú môcť používať všetky funkcie webstránky v ich plnom rozsahu. Zákazník môže okrem toho zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať údaje vytvorené prostredníctvom súborov cookies a ich používanie na webstránkach a takisto spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google a to tak, že si z nasledujúceho odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stiahne v bode rozšírenie deaktivácie DoubleClick dostupný doplnok pre prehliadač a nainštaluje ho. Zákazník môže poprípade súbory Doubleclick cookies deaktivovať na stránke Digital Advertising Alliance cez odkaz https://adssettings.google.com/?hl=sk. Používaním tejto webstránky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním získaných údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

C-Date okrem toho používa analyzačné programy od rôznych iných poskytovateľov, aby týmto spôsobom získané vedomosti – anonymizovaným alebo pseudonymizovaným spôsobom a v rámci zákonných predpisov – použil na potrebné vytvorenie a zlepšenie služby C-Date a na účely reklamy a prieskumu trhu.

Google Ads (remarketing)

C-Date používa v službe Google Ads aj funkcie remarketingu. Google Ads je online reklamný program od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Google”). S funkciou remarketingu vieme používateľom našej webstránky prezentovať na iných webstránkach v rámci zobrazovacej siete Google (na samotnom Google, tzv. „Google reklamy“ alebo na iných webstránkach) reklamné zobrazenia na základe ich záujmov. Za týmto účelom sa analyzuje interakcia užívateľov na našej stránke, napr. o ktoré ponuky sa užívateľ zaujímal, aby sa užívateľom aj po návšteve našej stránky mohla zobrazovať cielená reklama na iných stránkach. Google si na tento účel ukladá číslo do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby Google alebo webstránky v zobrazovacej sieti Google. Cez toto číslo, pomenované ako súbor cookie, sa zaznamenávajú návštevy tohto používateľa. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na určitom počítači, a nie na identifikáciu osoby. Informácie zaznamenané cez súbor cookie o používaní našej webstránky (vrátane IP adresy) sa spravidla prenesú na server Google a tam sa uložia. Dodávame, že na tejto webstránke boli Google Ads (remarketing) rozšírený o kód „gat._anonymizeIp()“, aby bolo zaručené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Vašu IP adresu preto Google na náš podnet zaznamená len v skrátenej forme, čo zaručuje anonymizáciu a neumožňuje vykonávať závery o Vašej totožnosti. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webstránke skráti Google vopred Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webstránky v ich plnom rozsahu. Okrem toho si môžete vo svojom prehliadači deaktivovať reklamy na základe záujmov na Google a takisto reklamy Googe na základe záujmov na sieti (v rámci zobrazovacej siete Google), a to tak, že na odkaze https://adssettings.google.com/?hl=sk vo vedľajšom bode Nastavenia deaktivácie kliknete na príslušný odkaz Deaktivovať. Reklamu na základe záujmov môžete deaktivovať aj na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cez explicitný nesúhlas s cookie, v takom prípade sa na Vašom počítači nastaví cookie s explicitným nesúhlasom.

Google Firebase

C-Date používa Google Firebase, čo je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Firebase využíva technológiu sledovania, ktorá nám umožňuje analyzovať, ako je naša aplikácia využívaná. Informácie o využívaní aplikácie sú na tento účel zhromažďované a odosielané spoločnosti Google, ktorá ich ukladá priamo na mieste. Spoločnosť Google na to využíva inzerentné ID Vášho zariadenia. Ďalšie informácie o platforme Google Firebase a ochrane osobných údajov nájdete na adresách https://policies.google.com/privacy?gl=sk  a https://firebase.google.com/ . Spoločnosť Google má certifikáciu Privacy Shield. Inzerentné ID môžete spravovať v nastaveniach svojho zariadenia (iOS: Súkromie> Reklamy> Obmedziť sledovanie; Android: Účet> Google> Reklamy).

Platforma Firebase sa používa aj pre prenos push notifikácií (označovaných tiež ako správy v aplikácii), čo sú správy, ktoré sa zobrazujú iba v rámci aplikácie. Vášmu mobilnému zariadeniu je na tento účel priradená pseudonymizovaná Push Reference, ktorá slúži ako cieľ pre push notifikácie, t. j. správy v aplikácii. Obsah push notifikácií môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať nasledujúcim postupom: 1) Po inštalácii nájdete aplikáciu na zariadení v časti Nastavenia > Aplikácie. Pod položkou Nastavenia aplikácií > Oznámenie môžete obsah push notifikácií kedykoľvek upravovať. 2) Obsah push notifikácií na zariadení môžete upravovať tiež v časti Nastavenia > Notifikácie.

Aplikácie spoločnosti C-Date pre smartfóny používajú nástroj Crashlytics, ktorý je súčasťou Google Firebase, za účelom zaprotokolovania zlyhaní aplikácie. Neprenášajú sa žiadne osobné údaje. Odosielajú sa len zostavy o zlyhaniach v reálnom čase s presnými údajmi o kódových miestach a informáciách a prístroji, ktoré zjednodušujú údržbu a majú vylepšiť z toho vyplývajúcu stabilitu aplikácie. Vyhlásenie Crashlytics o ochrane údajov si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/privacy?gl=sk

adjust

C-Date používa aj analyzačnú technológiu adjust spoločnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust používa na analýzu I/ a Mac adresy užívateľa, ktoré sa však používajú výlučne anonymizovane Takto nie je možné vykonávať záver o fyzickej osobe.

Inzerentné ID

Na účely sledovania a reklamy používa aplikácia C-Date inzerentné ID, označované tiež ako „Advertiser Identifier“ (IDFA) pre zariadenia spoločnosti Apple a „Android Advertiser ID“ (Advertiser ID) pre zariadenia využívajúce produkty a služby spoločnosti Google. Tieto údaje sú ďalej označované ako „inzerentné ID“. Užívateľ môže inzerentné ID deaktivovať. V prípade zariadení so systémom iOS sa to robí v časti Súkromie> Reklamy > Nastavenia tak, že vyberiete možnosť „Obmedziť sledovania“. V prípade zariadení so systémom Android sa to robí v časti „Nastavenie Google“ (alebo „Nastavenie“ a potom „Google“) kliknutím na položku „Reklamy“ a výberom možnosti „Odhlásiť sa z personalizácie reklám“. Inzerentné ID je pseudonymizované.

Ďalšie informácie a zásady spoločnosti Apple pre ochranu osobných údajov zákazníkov nájdete tu: https://www.apple.com/legal/privacy/

Ďalšie informácie a pravidlá spoločnosti Google pre ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

iAD Framework

Na účely sledovania a propagácie pomocou Apple Search Ads využíva C-Date IAD Framework pre systém iOS spoločnosti Apple (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Ďalšie informácie a zásady spoločnosti Apple pre ochranu osobných údajov týkajúcich sa Search Ads nájdete tu: https://searchads.apple.com/privacy/

Facebook SDK

Okrem toho používame vývojový nástroj SDK od spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook SDK“) vo vzťahu k aplikácii. Facebook SDK umožňuje anonymné vyhodnocovanie správania používateľa a meranie aktívnych užívateľov a ich správania (napr. príspevky, odpovede, hlasy). My tým nemáme žiadnym spôsobom prístup k údajom Facebooku alebo facebookovým kontám používateľov. O ďalších informáciách o Facebook SDK sa informujte na lokalitách https://developers.facebook.com/docs/ios a https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Táto stránka využíva technológiu Taboola na zisťovanie obsahu s cieľom odporučiť Vám ďalšie miesta na internete, ktoré by Vás mohli zaujímať. Za týmto účelom Taboola zhromažďuje informácie o Vašom zariadení, na ktorom ste si otvorili túto stránku a Vašom správaní na tejto stránke (a iných partnerských stránkach) s využitím cookies a podobných technológií. Viac informácií môžete nájsť na Pravidlách ochrany súkromia pri využití Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) alebo kliknite sem (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) za účelom spravovania Vášho súhlasu.

Partnerský program AWIN

Tieto webové stránky využívajú sieť Performance Advertising Network spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Nemecko. V rámci monitorovania svojich služieb spoločnosť AWIN ukladá vo svojej dokumentácii o transakciách (napríklad o potenciálnych zákazníkoch a predaji) súbory cookie na zariadeniach užívateľov, ktorí navštevujú webové stránky jej zákazníkov alebo používajú iné on-line služby, ako je registrácia k odberu newsletteru alebo on-line objednávanie. Jediným účelom týchto súborov cookie je správne umiestnenie marketingových materiálov a priradenie súvisiacich nákladov v rámci jej siete. Osobné údaje tak spoločnosť AWIN nezhromažďuje, nespracováva ani nepoužíva. Súbor cookie vykonáva sledovanie iba vtedy, ak na zariadení bolo kliknuté na reklamu. Bez toho, aby sa odkazovalo na jednotlivého používateľa, je v rámci monitorovacieho súboru cookie spoločnosti AWIN umiestnené jedinečné digitálne číslo, pomocou ktorého je v partnerskom programe inzerenta zaznamenaný okamih, kedy užívateľ vykoná určitú akciu, napríklad kliknutie alebo zobrazenie. Spoločnosť AWIN takisto zhromažďuje informácie o zariadeniach, pomocou ktorých sa transakcia vykonáva, napríklad informácie o operačnom systéme a prehliadači. Ukladanie súborov cookie spoločnosť AWIN sa vykonáva na základe čl. 6 písm. f GDPR. V tejto veci je záujem majiteľov webových stránok daný tým, že súčet odmien v rámci siete možno stanoviť iba na základe súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť AWIN nakladá s údajmi, nájdete na adrese: https://www.awin.com/us/legal  

Cloudflare

Využívame služby nášho technologického partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA za účelom ochrany proti útokom, škodlivým botom a tiež s cieľom optimalizovať čas načítania našich webových stránok. Všetky dáta prenesené z tejto stránky alebo na ňu (vrátane Vašej IP adresy) sú spracované cez celosvetovú sieť CDN („Content Delivery Network“) služby Cloudflare. Pri prenose sa vždy využíva najbližšie dátové centrum. Cloudflare prevádzkuje dátové centrá v EÚ. Na dátové centrá mimo EÚ sa vzťahujú “EU štandardných zmluvných doložkách”. Na rozpoznanie útokov a ich ochranu Cloudflare ukladá dáta, ktoré sú obvykle vymazané po 4 hodinách, najneskôr však do 3 dní. Pre viac informácií o ochrane súkromia spoločnosťou Cloudflare navštívte https://www.cloudflare.com/security-policy.  Podrobnosti o tom, čo presne ukladá spoločnosť Cloudflare, nájdete tu: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním zozbieraných dát spoločnosťou Cloudflare tak, ako to bolo popísané vyššie.

Zoznam našich partnerov

Zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme za účelom analýz, výkonu alebo marketingu nájdete tu. Väčšina našich partnerov bude mať prístup k osobným údajom našich zákazníkov iba v prípade, že zákazník navštívi našu stránku cez reklamu daného partnera. Pri zdieľaní údajov s našimi partnermi budeme vždy rešpektovať želania našich zákazníkov. Osobné údaje budú partnerom poskytnuté iba v prípade, že zákazník dal na to súhlas.

Automatizované spracovanie

Vykonáva sa s účelom rozdeliť zákazníkov do rôznych cieľových skupín a skupín používateľov, čo slúži aj (ale nie výhradne) na zasielanie informácií zameraných na jednotlivé cieľové skupiny, ktorým sú prezentované produkty a služby C-Date na základe ich záujmov. Toto tiež umožňuje zasielať reklamné ponuky zamerané na konkrétnych zákazníkov alebo mimoriadne ponuky a zľavy, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Právnym základom je opodstatnený záujem spoločnosti C-Date o priamy marketing a reklamu svojich vlastných produktov. C-Date tiež používa automatizované spracovanie na odhalenie podvodných schém a zabezpečenie proti zneužitiu webových stránok. Na tento účel sú spracované nasledujúce údaje: údaje v profile, údaje o používaní, údaje o geografickej polohe, údaje o platbách a nákupoch, a tiež osobné údaje, ktoré sú získané v súvislosti s registráciou, s vyplnením profilu a používaním našej služby, alebo prostredníctvom platobného procesu. Údaje sú zhrnuté pod pseudonymom a porovnané s predchádzajúcimi údajmi v automatizovanom teste. V prípade podozrenia zo zneužitia náš zamestnanec skontroluje všetky informácie, vrátane príslušného podozrivého profilu a údajov v ňom, ako aj informácie od používateľov, ktorí nahlásia porušenie zmluvy inými členmi. Ak sa v rámci našej služby alebo mimo nej zistia nezákonné alebo neoprávnené činnosti, prijímajú sa opatrenia, ktoré môžu mať významný vplyv na používateľa (vrátane pozastavenia a zrušenia účtu). Právny základ spočíva v opodstatnenom záujme spoločnosti C-Date a členov na C-Date, aby tretie strany nezneužívali službu C-Date na zmluvné a/alebo nezákonné činy.

Cookies sú

Súbory cookies

Časť služieb C-Date si vyžaduje používanie tzv. súborov cookies. C-Date preto zákazníkov výslovne upozorňuje na používanie súborov cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa buď ukladajú s časovým obmedzením v prevádzkovej pamäti počítača (tzv. súbory cookies relácie) alebo sa ukladajú na pevný disk počítača (tzv. trvalé súbory cookies). Cookies obsahujú napríklad informácie o doterajších prístupov používateľa na príslušný server, informácie o tom, ktoré ponuky boli doteraz otvorené a ktoré modality platieb boli pri doterajších obchodoch dohodnuté. Hlavným účelom súborov cookies je formou ukladania osobných nastavení na webstránkach pripraviť ponuku, ktorá je šitá zákazníkovi na mieru,a takisto vytvoriť čo najpohodlnejšie používanie služby, pretože zákazník tak môže navštevovať webstránky bez toho, aby zakaždým musel znova vykonávať všetky nastavenia. Súbory cookies sa tu pri tom nepoužívajú na samostatný výkon programov a už vôbec nie na načítanie vírusov na počítač zákazníkov.

C-Date používa súbory cookie relácie, súbory cookie partnerov a afiliácií a trvalé súbory cookie.

Súbory cookie relácie:

C-Date používa takzvané súbory cookie relácie. Neukladajú sa na pevný disk počítača zákazníka a vymažú sa po opustení prehliadača. Súbory cookie relácie sa používajú predovšetkým na autentifikáciu prihlasovania počas procesu registrácie.

Súbory cookie partnerov a afiliácií:

C-Date používa takisto takzvané súbory cookie partnerov a afiliácií. Tým sa rozumejú súbory cookies, ktoré sa používajú, keď sa zákazník dostane k službe C-Date cez reklamnú plochu spolupracujúceho partnera. Tieto súbory cookie slúžia na zúčtovanie so spolupracujúcim partnerom a neobsahujú žiadne osobné údaje zákazníka. Automaticky sa vymažú buď pri zaregistrovaní zákazníka na webstránke C-Date alebo po skončení životnosti daného súboru cookie.

Trvalé súbory cookie:

C-Date používa takzvané trvalé súbory cookie na uloženie osobných používateľských nastavení, ktoré zákazník zadáva pri používaní služby C-Date. Na jednej strane sa tak zabezpečí to, že zákazník pri opakovanej návšteve webstránok C-Date znova nájde svoje osobné nastavenia, a na druhej strane to slúži pre možnosť automatického rozlišovania toho, aký členský status zákazník má, či už videl určité informácie a reklamné opatrenia alebo či sa zúčastnil prieskumu. Používanie trvalých súborov cookie slúži na personalizáciu a zlepšenie služby C-Date.

Partnerské stránky:

V prípade, že je služba C-Date začlenená do webstránky spolupracujúceho partnera, môžu byť použité aj súbory cookie tohto spolupracujúceho partnera. C-Date nad tým nemá žiadnu kontrolu a nezodpovedá za praktiky tohto spolupracujúceho partnera. C-Date preto pre vlastnú bezpečnosť odporúča svojim zákazníkom informovať sa o ustanoveniach na ochranu údajov príslušných partnerských spoločností. To isté platí pre prípad, keď zákazník otvorí webstránku spolupracujúceho partnera cez webstránku alebo aplikáciu C-Date.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Zákazník však má právo a možnosť nastaviť svoje prehliadač tak, aby tieto súbory cookie odmietol alebo aspoň vopred bolo od zákazníka vypýtané potvrdenie. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie resp. vypnutie súborov cookie, môže to však spôsobiť, že rozsah výkonu služby C-Date bude znížený a nie všetky ponuky budú fungovať bez chýb.

 

Vyhlásenie o súhlase

Uzatvorením zmluvy súhlasím so zisťovaním a spracovaním mojich osobných údajov na vyššie uvedené účely spoločnosťou Interdate S.A., [13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxembursko alebo tretími osobami, ktoré konajú v mene a z poverenia spoločnosti [Insparx:company-name].

Bol som informovaný o tom, že Interdate S.A. súhlas zaprotokoluje.

Okrem toho som bol upozornený na to, že osobné údaje o mojej osobe, zistené v rámci vyššie uvedených účelov, budú spracované v súlade so základnou vyhláškou o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený, že spracovanie mojich údajov sa vykonáva na dobrovoľnej báze a že svoj súhlas so spracovaním mojich údajov môžem odoprieť bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov, resp. kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.

Na odvolanie stačí e-mail s uvedením e-mailovej adresy zaregistrovanej u spoločnosti [Insparx:company-name],, krajiny, v ktorej zákazník používa službu C-Date a používateľského mena (poprípade: k nemu prideleného kontaktného ID):

ochrana@c-date.sk

Bol som poučený o tom, že odvolanie môžem poslať aj faxom na faxové číslo: 0049 89 549 995 24 alebo písomne na adresu Interdate S.A., C-Date Služba zákazníkom / Odvolanie súhlasu resp. oprávnenie na údaje, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxembursko.

 

Súhlas so spracovaním údajov na reklamné účely

Súhlasím s tým, že Interdate S.A. mi bude posielať informácie o nových alebo doplnkových produktoch, ktoré sú upravené na moju osobu. Patrí medzi ne aj reklama partnerských spoločností spoločnosti Interdate S.A..

Bol som informovaný o tom, že svoj súhlas s ukladaním svojich údajov a ich používaním na posielanie reklamy môžem kedykoľvek zrušiť bez ujmy, zadarmo a s budúcou účinnosťou. Stačí na to e-mail na adresu ochrana@c-date.sk, s uvedením e-mailovej adresy zaregistrovanej u spoločnosti [Insparx:company-name], krajiny, v ktorej zákazník používa službu C-Date a používateľského mena (poprípade: k nemu prideleného kontaktného ID).