Všeobecné obchodné podmienky

(naposledy zmenené dňa 16.11.2020)

Úvodné ustanovenia:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky, za ktorých je možné využívať služby C-Date poskytované spoločnosťou Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg - Luxembursko (ďalej len ”C-Date”). Pre všetkých zákazníkov C-Date platia výhradne tieto Všeobecné obchodné podmienky, nezávisle na tom, či je využívanie služieb bezplatné alebo platené, resp. či k ich využívaniu dochádza na území Slovenskej republiky, alebo mimo tohto územia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa stávajú súčasťou zmluvy. Ak by mal zákazník iné Všeobecné obchodné podmienky, tieto nebudú akceptované. Registráciou zákazník potvrdzuje, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal a porozumel im, a že s nimi súhlasí. Zákazník akceptuje Všeobecné obchodné podmienky tým, že ich potvrdí kliknutím na príslušné tlačidlo.

Upozornenie: služby neposkytujeme zákazníkom s bydliskom v Luxembursku. Pokiaľ máte bydlisko v Luxembursku, nie je možné zaregistrovať sa k odberu tejto služby. Body 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) druhý odsek, 4. (2) druhá veta týchto VOP se už nevzťahujú na spotrebiteľov/zákazníkov s bydliskom v Luxembursku.

1. Predmet zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je používanie služieb poskytovaných spoločnosťou C-Date na jej internetových stránkach/aplikáciách registrovanými zákazníkmi. Služba je k dispozícii iba zákazníkom, ktorí dovŕšili 18 rokov, neplnoletým osobám nie je využívanie povolené.

(2) Spoločnosť C-Date umožní svojim zákazníkom prístup k svojim službám tým, že zákazník pri svojej registrácii vyplní dotazník zostavený podľa špeciálnych kritérií.

(3) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a ďalšie osobné údaje sú uložené do databázy spoločnosti Interdate S.A. a môžu byť porovnávané s údajmi všetkých ostatných zákazníkov spoločnosti Interdate S.A.. Toto porovnanie je vykonávané na základe matematického algoritmu špeciálne vyvinutého spoločnosťou Interdate S.A., umožňujúceho vypovedať o kompatibilite (zlučiteľnosti) dvoch zákazníckych profilov. Výsledkom porovnania profilu s údajmi všetkých ostatných zákazníkov v databáze je zoznam zákazníkov (odporúčaných kontaktov), ktorí sa k nemu najlepšie hodia.

2. Uzatvorenie zmluvy

 (1) Predpokladom pre používanie služieb C-Date je registrácia zákazníka. Pokiaľ je dostupná C-Date iOS aplikácia,registrácia cez iOS aplikáciu vyžaduje jej predchádzajúce stiahnutie prostredníctvom Apple iTunes App Store. Pokiaľ je dostupná C-Date Android aplikácia, registrácia cez Android aplikáciu vyžaduje jej predchádzajúce stiahnutie prostredníctvom Google Play Store.Registrácia je bezplatná. Zákazník ňou uzatvorí bezplatný zmluvný pomer so spoločnosťou C-Date, ktorý se riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Základné služby prístupné po registrácii, ako napríklad vygenerovanie zoznamu odporúčaných kontaktov, sú tiež bezplatné.

(2) Okrem toho ponúka spoločnosť C-Date ďalšie služby, ktoré sú spoplatnené v rámci tzv. Prémiového členstva, ako napr. nadväzovanie kontaktu s inými členmi. Spoločnosť C-Date zákazníka pred využitím platených služieb vždy upozorní na to, že nasledujúce služby sú spoplatnené a na výšku poplatku. Zákazník si zvolí fakturačné obdobie, z ponúknutých variantov (1,3,6 mesiacov). Zákazník uzatvorí platený zmluvný pomer na dobu neurčitú s povinnosťou platby v určenom fakturačnom období tým, že zadá svoje platobné údaje a klikne na tlačidlo slúžiace na uhradenie platby. Zákazník môže po zaplatení zodpovedajúceho poplatku využívať platené služby. Cena za Prémiové členstvo bude uhrádzaná automaticky a pravidelne podľa zvoleného fakturačného obdobia.

(3) Spoločnosť C-Date si vyhradzuje právo zablokovať zákazníkovi prístup k službe C-Date, pokiaľ zákazník službu využíva spôsobom, ktorý je nezákonný a poruší povinnosti uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Zablokovanie prístupu k službe z vyššie uvedených dôvodov však nemá žiadny dopad na povinnosť zablokovaného zákazníka zaplatiť za služby, ktoré si zakúpil do dňa zablokovania služby. V takomto prípade akákoľvek už zaplatená čiastka za služby C-Date do výšky 350,- eur nebude vrátená, ale ponechaná ako penalizácia   za porušenie povinností zákazníka stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (započítaná na zmluvnú pokutu). V prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu povinností uvedených v bode 2 (2),(4),(5), (6) a (7)  je spoločnosť C-Date oprávnená požadovať (vzniká jej nárok) na zaplatenie paušálnych penále (zmluvnej pokuty) vo výške 350,- eur. Toto nebráni uplatneniu nárokov na väčšie straty, pokiaľ došlo k ich vzniku.

(4) Služby poskytované C-Date sú v zásade k dispozícii 24/7. Ročná dostupnosť služby je 99,5 %. Toto nezahŕňa odstávku služieb z dôvodu údržby alebo aktualizácie softwaru a príčiny, ktoré sú mimo kontrolu C-Date, ako napríklad nedostupnosť internetových služieb, kde je na vine tretia strana, alebo vyššia moc. Pre bezproblémové využívanie služieb odporúča C-Date svojim zákazníkom používať najnovšie technológie (prehliadač) a inštalovať správne nastavenia prehliadača (povoliť Java script, cookies, pop-up). Ak je použitá zastaralá alebo neštandardná technológia, C-Date nemôže zaručiť správne fungovanie všetkých služieb a funkcií.

3. Podmienky používania

 (1) Zákazník potvrdzuje, že má minimálne 18 rokov a teda je plnoletý a spôsobilý na právne úkony, aby mohol právne účinne vo všetkých bodoch uzavrieť túto zmluvu. Zákazník na vyžiadanie preukáže svoju plnoletosť predložením kópie pasu alebo občianskeho preukazu a kópie údajov bankového spojenia či platobnej karty, použitých pri registrácii.

 (2) Predplatné získané zákazníkom sa nesmie zdieľať s inými osobami a je neprenosné. Zákazník sa ďalej zaväzuje, že žiadnym neplnoletým osobám úmyselne alebo z nedbanlivosti neposkytne prístup k službám. Zákazník sám ručí za utajenie prístupových údajov, ktoré mu boli pridelené, pred neplnoletými rodinnými príslušníkmi, priateľmi, známymi či inými osobami.

(3) Zákazník musí spoločnosť C-Date čo najskôr informovať o zmene svojich osobných údajov potrebných na splnenie zmluvného účelu: platí to predovšetkým pre zmenu údajov o platnosti platobnej karty alebo o bankovom účte používanom v súvislosti so službou C-Date.

(4) Zákazník sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti. Zákazníkovi je bez výslovného predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané šíriť, zverejňovať alebo iným spôsobom poskytovať tretím osobám, alebo im sprístupňovať:

(5) Zákazník sa zaväzuje používať ponúknuté služby výlučne na súkromné účely, t.j. k žiadnemu inému účelu než k osobnej komunikácii. Akákoľvek forma komerčného využívania tejto platformy je výslovne zakázaná. V tom je predovšetkým, ale nie výhradne, zahrnuté využívanie služieb na odporúčanie alebo ponúkanie tovaru či služieb alebo na poskytovanie/šírenie údajov tretích osôb. V prípade, že zákazník použije C-Date službu na obchodné záujmy alebo použije údaje a informácie jemu zverené na komerčné účely, bude povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- eur za každé preukázané porušenie bez nároku na náhradu škody.

(6) Zákazník sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky používania za účelom ochrany ostatných zákazníkov spoločnosti C-Date. Zákazníkovi je zakázané zneužívať službu C-Date. V tom je predovšetkým, ale nie výhradne, zahrnuté, že zákazníkovi nie je dovolené:

 (7) Zákazník sa zaväzuje, že nebude robiť nič, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom ohroziť alebo brániť nerušenej prevádzke a nepretržitej dostupnosti služieb spoločnosti C-Date. V tom je zahrnuté, ale nie výhradne:

(8) Spoločnosť C-Date môže v prípade podozrenia na nepovolené či protiprávne používanie za účelom preverenia dodržiavania vyššie uvedených podmienok a/alebo zlučiteľnosti s ostatným platným právom a pre zabezpečenie nerušenej prevádzky a dostupnosti služieb spoločnosti C-Date preskúmať všetky informácie a materiály uložené v profiloch zákazníkov a šírené prostredníctvom tejto služby. Spoločnosť C-Date však nie je povinná vykonávať takéto kontroly. Ak sa zistí porušenie, je spoločnosť C-Date oprávnená zmeniť alebo vymazať príslušné informácie a materiály a zablokovať prístup k službám. V prípade pochybností má spoločnosť C-Date právo na konečné rozhodnutie o prípustnosti pochybného používania. Neautorizované používanie/zneužívanie služieb spoločnosti C-Date bude stíhané podľa občianskeho práva a trestného práva.

(9) Zákazník je povinný posielať spoločnosti C-Date všetky oznámenia buď e-mailom na adresy uvedené na príslušnej internetovej stránke/v aplikácii (napríklad service@c-date.sk), alebo ich doručiť poštou, za predpokladu, že zákazníkovi nie sú v týchto podmienkach alebo na internetových stránkach/v aplikáciách výslovne poskytnuté iné kontaktné cesty. Spoločnosť C-Date posiela oznámenia prihláseným zákazníkom spravidla zobrazením šablóny. Spoločnosť C-Date môže zákazníka kontaktovať tiež prostredníctvom e-mailovej adresy uloženej v profile.

(10) Klient si je vedomý a súhlasí so skutočnosťou, že všetok obsah ním vložený na webovú stránku/aplikáciu C-Date je k dispozícii všetkým zákazníkom, ktorí disponujú prístupom k týmto informáciám prostredníctvom zoznamu odporučených partnerov. Platí to pritom bez ohľadu na skutočnosť, či sa iní klienti registrovali pre využívanie služieb poskytovaných Interdate S.A. prostredníctvom iných webových stránok/aplikácií alebo prostredníctvom kooperujúcich partnerov. Zákazník zároveň sám využíva výhody ústrednej databázy Interdate S.A. pri využívaní služieb poskytovaných v rámci rozdielnych domén (prostredníctvom zoznamu odporučených partnerov).

(11) Klient si je vedomý a súhlasí so zasielaním správ v zastúpení v záujme uľahčenia a zjednodušenia úvodnej komunikácie, a tiež v záujme podpory vzájomnej komunikácie medzi používateľmi C-Date. Klient môže uvedenú službu kedykoľvek deaktivovať, a to priamo vo svojom profile.

4. Realizácia platby, námietky

(1) Námietky proti výške nákladov odpísaných z účtu alebo vyfaktúrovaných nákladov musí zákazník písomne vzniesť a zdôvodniť spoločnosti C-Date do šiestich týždňov po odpísaní reklamovaných nákladov z účtu, resp. po obdržaní faktúry. Pokiaľ zákazník nevznesie v priebehu tejto šesťtýždňovej lehoty dôvodné námietky, sú náklady odpísané z účtu, popr. vyfaktúrované náklady, považované za schválené.

 (2) Len nepodstatné obmedzenia služby neoprávňujú k reklamácii. O nepodstatné obmedzenie spoplatnenej služby ide v prípade, že obdobie, keď zákazník nebude vedieť využívať spoplatnenú službu, neprekročí dva po sebe nasledujúce dni. Predpokladom pre oprávnenú reklamáciu je okrem iného to, že spoločnosť C-Date je podľa bodu 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok za nedostupnosť služieb zodpovedná.

(3) Pre oprávnené námietky platí nasledujúce: v nasledujúcom doposiaľ neuhradenom fakturačnom období plateného prístupu,  bude fakturovaná cena znížená o alikvótnu časť ceny za obdobie, za ktoré si zákazník uplatnil oprávnenú námietku voči spoločnosti C-Date. Zákazník má tiež právo stanoviť pre riadne splnenie platobných podmienok lehotu piatich pracovných dní a požadovať dobropis podľa bodu 6. (5). Pokiaľ dôvod pre reklamáciu nebude pred uplynutím tejto lehoty odstránený, má zákazník právo zmluvu ukončiť. Nespotrebovaný nárok na služby bude následne refundovaný podľa bodu 6. (5).

(4) Spoločnosť C-Date si vyhradzuje právo pri nezaplatení alebo omeškaní zákazníka s platbou využiť služby inkasnej spoločnosti a tieto náklady od zákazníka vymáhať. Spoločnosť C-Date si okrem toho vyhradzuje právo požadovať úroky z omeškania, ktorých výška sa riadi zákonnými ustanoveniami.

(5) Spoločnosť C-Date si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka v rámci zákonných možností náklady, ktoré vzniknú neoprávneným stornovaním platby kreditnou kartou alebo neoprávnenou námietkou proti inkasu.

(6) Spoločnosť C-Date si vyhradzuje právo na poskytovanie zliav z ceny služby podľa aktuálnych ponúk. Na poskytnutie zliav nie je právny nárok.

(7) Právo na zadržanie alebo zmiernenie si môže zákazník voči spoločnosti C-Date uplatniť iba v prípade, že jeho námietka bude uznaná právoplatnou, bude nesporná alebo potvrdená.

(8) Pokiaľ je k dispozícii C-Date iOS/Android aplikácia, nákupy prostredníctvom iOS/Android aplikácie sú spracúvané výhradne prostredníctvom Apple iTunes App Store/Google Play Store a to v súlade s pravidlami Apple iTunes App Store/Google Play Store. Platby sú účtované cez zákaznícky účet na iTunes/Google. Pre nákup prostredníctvom iOS App/Android App sa body 4. (1) až (6) nevzťahujú. Prípadné námietky týkajúce sa platieb musia byť adresované výhradne a priamo prevádzkovateľovi Apple iTunes App Store/Google Play Store.

5. Ochrana údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.c-date.sk/info/vyhlasenie-o-ochrane-udajov

6. Ukončene zmluvy

(1) Zákazník môže bezplatný zmluvný vzťah, ktorý uzatvorí registráciou podľa bodu 2. (1), kedykoľvek bez uvedenia dôvodu ukončiť. Ukončenie sa vykoná jednoduchopotvrdením možnosti "Vymazať profil" v sekcii "Nastavenia" na webovej stránke/v príslušnej aplikácii C-Date. Odinštalovaním príslušnej aplikácie sa profil nevymaže. Spoločnosť C-Date je tiež oprávnená ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 2. (1) kedykoľvek v dvojtýždňovej lehote.

 (2) Zákazník môže platený zmluvný vzťah, ktorý uzatvoril podľa bodu 2 (2), zakúpený prostredníctvom webovej stránky, vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvý deň nasledujúceho mesačného obdobia po doručení výpovede. Mesačným obdobím sa rozumie obdobie jedného mesiaca od vzniku plateného zmluvného vzťahu v opakujúcich sa periódach (t.j. ak došlo k uzavretiu zmluvy 15. deň v mesiaci trvá mesačné obdobie vždy od 15. dňa jedného mesiaca do 15. dňa nasledujúceho mesiaca).  V prípade, že výpovedná lehota skončí pred uplynutím fakturačného obdobia za ktoré bola už uhradená príslušná platba, vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie pomernej čiastky, ktorá zodpovedá obdobiu, za ktoré nebudú využívané služby a základe plateného zmluvného vzťahu.

Spoločnosť C-Date chce svojim zákazníkom umožniť ukončenie zmluvného vzťahu jednoducho a priamo. Ukončiť zmluvný vzťah možno aj nasledujúcimi spôsobmi: zákazník má možnosť ukončiť zmluvný vzťah prostredníctvom funkcionality v oblasti „nastavenia“ profilu zákazníka alebo kliknutím sem (je potrebné dodržať inštrukcie na ukončenie Prémiového členstva). Alternatívne si zákazník môže zvoliť ukončenie mimo vyššie uvedených procesov zaslaním výslovného, písomného a podpísaného vyhlásenia vo forme výpovede na ktorúkoľvek z kontaktných informácií uvedených nižšie. Na uľahčenie jasného priradenia a na ochranu pred zneužitím musí zákazník vždy vo výpovedi uviesť svoje celé meno, krajinu, v ktorej službu C-Date používa, a svoju registrovanú e-mailovú adresu v súvislosti so službou na stránkach C-Date a to čitateľným spôsobom (TLAČENÝMI PÍSMENAMI). Výpoveď musí byť zaslaná buď e-mailom (service@c-date.sk) alebo poštou na adresu Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxembursko) alebo faxom (0049 89 549 995 24).

Výpovedná lehota plateného zmluvného vzťahu začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede alebo dňom podania online výpovede alebo doručenia e-mailu s výpoveďou spoločnosti C-Date.

Pokiaľ je k dispozícii C-Date iOS aplikácia/Android aplikácia, ukončenie spoplatneného zmluvného vzťahu, zakúpeného cez aplikáciu iOS/Android, musí byť adresované priamo Apple iTunes App Store/Google Play Store a to podľa pravidiel Apple iTunes App Store/Google Play Store.

Výpoveď plateného zmluvného vzťahu podľa bodu 2. (2) sa netýka bezplatného zmluvného vzťahu podľa bodu 2. (1).

(3) Okrem toho má C-Date právo na mimoriadnu okamžitú výpoveď, pokiaľ zákazník poruší podmienky používania stanovené v bode 3. (1) – (7) a bude služby používať protiprávne. Spoločnosť C-Date je v takom prípade oprávnená ihneď zablokovať prístup zákazníka k službám. Ak bude kvôli porušeniu zmluvy zablokovaný prístup zákazníka, ktorý okrem bezplatného zmluvného vzťahu uzatvoril platený zmluvný vzťah, zadrží C-Date nevyužitý členský poplatok za časovo ohraničený prístup k službám ako paušálny manipulačný poplatok za účelom zabránenia porušeniu zmluvy. Žiadna časť poplatku nebude vrátená.

(4) C-Date je kedykoľvek oprávnený ponúknuté služby úplne alebo čiastočne prerušiť. Zákazníkom, ktorí majú v okamihu prerušenia služieb poskytovaných C-Date zaplatený, ešte nevyčerpaný nárok na službu (kredit), bude tento ešte nevyčerpaný nárok na službu (kredit) v pomernej výške vrátený.

7. Duševné vlastníctvo

Všetky texty, grafiky, užívateľské prostredia, vizuálne rozhrania, fotografie, značky, logá, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a iné technológie (spoločne označované ako "obsah"), to zahŕňa predovšetkým, ale nie výhradne, design, štruktúru, výber, koordináciu, výraz a usporiadanie takéhoto obsahu na internetových stránkach/aplikáciách a/alebo použité v rámci poskytovania služby C-Date, sa nachádzajú vo výlučnom vlastníctve, pod kontrolou alebo licenciou C-Date alebo zodpovedajúcich vlastníkov, a sú chránené obchodnými právami, copyrightom, patentovými a známkovými právami a ďalšími právami, ktorými sa riadi duševné vlastníctvo a nekalá súťaž. Akékoľvek povolené používanie je s konečnou platnosťou upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, okrem toho je používanie možné iba s výslovným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti C-Date.Nie je dovolené internetové stránky/aplikácie alebo ich časti kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, sťahovať, predávať, verejne sprístupniť, zakódovať, prekladať, odosielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom distribuovať (v tomto je zahrnuté aj "vytváranie zálohy") na akýkoľvek počítač, server, internetové stránky, aplikácie alebo iné médium vhodné na zverejnenie alebo distribúciu, či na akékoľvek iné komerčné podnikanie, iba pokiaľ k tomu C-Date udelí výslovný predchádzajúci súhlas. 

8. Ručenie

(1) Spoločnosť C-Date neručí za to, že v priebehu platnosti zmluvy dôjde k úspešnému sprostredkovaniu kontaktu, ani nenesie zodpovednosť, pokiaľ nedôjde k nadviazaniu žiadneho kontaktu. Nadväzovanie kontaktov je mimo kontroly spoločnosti C-Date, dochádza k nemu výhradne so vzájomným súhlasom príslušných zákazníkov. Spoločnosť C-Date sa zaväzuje k vyvíjaniu snahy o sprostredkovanie kontaktov a poskytne k tomu svoje služby, neručí však za úspech sprostredkovaného kontaktu.

(2) Spoločnosť C-Date neručí za správnosť údajov uvedených zákazníkmi v osobnostnom teste. Vypracovanie výsledkov a porovnanie zákazníckych profilov sa uskutočňuje predovšetkým na základe údajov uvedených v osobnostnom teste. Spoločnosť C-Date neručí za správnosť údajov, ktoré zákazníci uvedú na platforme, alebo ktoré si jej prostredníctvom vymenia.

(3) Spoločnosť C-Date neručí za protiprávne konanie tretích osôb. Predovšetkým, ale nie výhradne, spoločnosť C-Date neručí za:

 (4) Spoločnosť C-Date nemôže prevziať ručenie za stálu a nepretržitú dostupnosť služby. Spoločnosť C-Date predovšetkým neručí za poruchy, výpadky a prerušenia z dôvodu vyššej moci alebo udalosti, za ktoré spoločnosť C-Date nie je zodpovedná. Pre nepodstatné prerušenia, za ktoré společnost C-Date ručí, platí bod 4. (2).

(5) Za škody, ktoré nenastali na základe vyššie uvedených príčin, ručí spoločnosť C-Date iba v prípade zámeru alebo hrubej nedbanlivosti svojich orgánov, pracovníkov a poverencov a iba v takom pomere, v akom spoločnosť C-Date škodu spoluspôsobila v pomere k ostatným príčinám jej vzniku.

(6) Spoločnosť C-Date ručí iba za jednoduchú nedbanlivosť v prípade ohrozenia života, ublíženia na tele alebo na zdraví a pri porušení podstatnej zmluvnej povinnosti. Ručenie pri porušení podstatnej zmluvnej povinnosti je obmedzené na bezprostrednú a predvídateľnú škodu, typickú pre takúto zmluvu.

 (7) V ostatných prípadoch je ručenie vylúčené.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy, informácie o výkone práva na odstúpenie od zmluvy

(1) za nákup spoplatnených služieb prostredníctvom webovej stránky C-Date

Informácie o výkone práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo od tejto zmluvy odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota pre odstúpenie vyprší do štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Za účelom odstúpenia od zmluvy je potrebné informovať Interdate S.A., C-Date Zákaznický servis / Odstúpenie od zmluvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxembursko (fax: 0049 89 549 995 24, e-mail: service@c-date.sk) o svojom rozhodnutí pomocou jednoznačného prehlásenia (napr. listovou zásielkou, faxom alebo e-mailovou správou). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť priložený vzorový formulár (https://www.c-date.sk/info/vzorovy-formular-na-odstupenie-od-zmluvy), ktorý však nie je povinnou formou odstúpenia od zmluvy.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačí, ak je požiadavka na odstúpenie od zmluvy odoslaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynú z toho, že ste zvolili iný druh dodania ako nami ponúkanú najvýhodnejšiu štandardnú dodávku), bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od zmluvy. Na vrátenie poplatku použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej tranzakcii, pokiaľ sme sa s vami vyslovene nedohodli inak; v žiadnom prípade nebudete niesť náklady, ktoré by mohli vzniknúť pri prevode tejto platby.

Pokiaľ ste počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požadovali, aby sme vám začali poskytovať služby, uhradíte nám pomernú čiastku, ktorá zodpovedá podielu už poskytnutých služieb do momentu, od ktorého ste nám komunikovali Vašu požiadavku na odstúpenie od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým objemom zazmluvnených služieb.

(2)   Pokiaľ je C-Date iOS/Android aplikácia dostupná, pre využitie práva odstúpiť od zmluvy za nákupy cez aplikáciu iOS/Android je zákazník povinný kontaktovať priamo Apple iTunes App Store/Google Play Store.

10. Všeobecné ustanovenia

(1) Sídlo spoločnosti Interdate S.A. je v Luxembursku. Internetové stránky C-Date hosťujú na serveroch C-Date.

(2) Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy mezi zákazníkom a C-Date platí slovenské právo. Okrem toho je v potrebnom rozsahu možné použiť národné právo pre ochranu spotrebiteľov iných krajín, a toto použitie alebo jeho rozsah nie je na vzájomnej dohode zainteresovaných strán. Všetky spory bez účasti zákazníka vznikajúce v súvislosti so službami C-Date sú výhradne v jurisdikcii vyplývajúcej zo sídla spoločnosti Interdate S.A..

(3) https://ec.europa.eu/consumers/odr/; Spoločnosť C-Date, nie je súčasťou riešenia sporov online (RSO) a nemá povinnosť stať sa súčasťou tejto platformy.

(4) V prípade že jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy sú, alebo sa stanú neplatnými, alebo neúplnými, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Neplatné alebo neúplné ustanovenie bude nahradené či doplnené ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému ekonomickému účelu. 

 (5) Spoločnosť C-Date je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. O zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok ide v prípade, že C-Date zmení obsah poskytovaných služieb alebo spoločnosť C-Date bude na základe zákonných ustanovení nútená prispôsobiť svoje Všeobecné obchodné podmienky novej legislatíve. V prípade zmien spoločnosť C-Date výslovne upozorní zákazníka na príslušné zmeny. Zákazník môže vzniesť námietku proti zmeneným Všeobecným obchodným podmienkam počas dvojtýždennej lehoty. Spoločnosť C-Date s každou zmenou výslovne upozorní na možnosť a lehotu pre podanie námietky. Pokiaľ zákazník nevznesie námietku proti zmeneným Všeobecným obchodným podmienkam behom uvedenej lehoty, nové Všeobecné obchodné podmienky platia pre tohto zákazníka odo dňa uplynutia tejto lehoty. Zmenené Všeobecné obchodné podmienky vstúpia do platnosti hneď, ako budú dostupné online na internetových stránkách/aplikáciách. Možnosť vypovedať členstvo zostáva pre existujúcich zákazníkov nedotknutá. Ak bude zákazník naďalej využívať služby C-Date, predpokladá sa, že zmeny akceptoval. Ak zákazník vznesie námietku proti zmeneným Všeobecným obchodným podmienkam, má spoločnosť C-Date právo okamžite ukončiť bezplatné členstvo popísané v bode 2. (1). V prípade plateného zmluvného vzťahu, popísaného v bode 2.(1), ak zákazník vznesie námietku proti zmeneným Všeobecným obchodným podmienkam, má spoločnosť C-Date právo okamžite vypovedať zmluvu s účinnosťou dňom doručenia zákazníkovi.

Je potrebné, aby zákazník vzal na vedomie najaktuálnejšiu verziu Všeobecných obchodných podmienok, ktorá je neustále dostupná online na internetových stránkach/v aplikáciach. Používanie stránok/aplikácií zákazníkom je podmienené neobmedzeným akceptovaním každej zmeny Všeobecných obchodných podmienok.